banner-2021 E-Go Akku Downloads FAQ Lionknowledge
De Lithium Ionen Deskundigen!

Change language

Deutsch  Englisch  Niederländisch  Französisch  

Betaling met

+49 6051 9166790
Praat met de deskundigen

End tlp_header

Algemene termen en voorwaarden

(versie van augustus 2021)

Uw koopcontract komt tot stand met STARK Power GmbH, Gewerbepark Birkenhain 21, 63579 Freigericht. Bedrijfsleider: Dieter Adolf Kölbel
Telefoon: +49 6051/916679 0
Email: service@stark-power.de
Handelsregister: Hanau HRB 95265
BTW nummer: DE 814 699 596

1. Strekking

1.1 Voor alle wederzijdse vordering uit en in samenhang met het afsluiten van een contract tussen de klant en STARK Power GmbH bij de catalogusverkoop gelden altijd deze algemene termen en voorwaarden volgens de betreffende versie op het tijdstip van het afsluiten van het contract, inclusief de bijzondere termen en voorwaarden van STARK Power GmbH voor de diverse services die geen betrekking hebben op de goederenbestelling. De bijzonder termen en voorwaarden voor de services bevinden zich bij de betreffende aangeboden services.

1.2 In het geval van botsingen geldt onder de regelingen als volgorde:

1. deze algemene termen en voorwaarden;

2. wettelijke regeling

2. Deelnemers
STARK Power GmbH sluit contracten af met klanten die

a) onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen zijn, die ouder zijn dan 18 jaar alsook met
b) juridische personen, elk met woon- resp. verblijfplaats in de Bondsrepubliek Duitsland, een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland (hierna "Klanten" genoemd). Voor zover het aanbod van een niet geaccepteerde deelnemer per ongeluk door STARK Power GmbH werd aangenomen, is STARK Power GmbH binnen een vastgestelde termijn voor de toelichting van het terugtreden van het contract tegenover de klant gerechtigd.

3. Onderwerp van het contract

STARK Power GmbH levert de door de klant bestelde goederen of biedt diensten aan in het kader van de aanname van het aanbod. Verder geldt § 434 sectie 1, zin 3 BGB (BWB). Wanneer het komt tot terugtreden/herroeping, dan is STARK Power GmbH verplicht onmiddellijk overgemaakte aanbetalingen en/of vooruitbetalingen terug te storten of op verzoek per cheque of overschrijving terug te betalen. Wanneer het gaat om een gefinancierde zaak, dan geldt dienovereenkomstig nummer 4.4.

4. Afsluiten van het contract

4.1 Het contract komt tot stand doordat STARK Power GmbH de bestelling van de klant aanneemt. Het aannemen door STARK Power GmbH gebeurt met de ontvangst van de goederen door de klant na het zenden van de goederen door STARK Power GmbH resp. met de uitvoering van de diensten bij de klant door STARK Power GmbH. Bestelt de klant per internet, dan zal STARK Power GmbH de bestelling direct op elektronische wijze bevestigen. Het aannemen van een contract is een bestelbevestiging als zodanig niet te zien.

5. Herroepingsopdracht

5.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen dit contract te herroepen.

De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft aangenomen

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons

STARK Power GmbH
-Service-
Gewerbepark Birkenhain 21, 63579 Freigericht Germany
Telefoon: +49 6051 916679
E-mail: service@stark-power.de

door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, telefax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde Modelformulier voor herroeping gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.

Voor vrijwaring de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht vóór de herroepingstermijn opsturen.

5.2 Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u gekregen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de additionele kosten die daaruit voortkomen omdat u een andere manier van levering dan de door ons aangeboden, gunstige standaard levering gekozen heeft), direct en ten hoogste binnen veertien dagen vanaf de dag van gestelde terugbetaling, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is ingegaan. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft toegepast, tenzij met u uitdrukkelijk anderszins werd overeengekomen; in geen geval worden u eindkosten voor deze terugbetaling berekend.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen weer teruggekregen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen teruggestuurd heeft, wat dan ook eerder heeft plaatsgevonden.

U dient de goederen direct en in elk geval ten hoogste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract heeft geïnformeerd, naar STARK Power GmbH terug te sturen of de overhandigen. De termijn blijft van kracht, wanneer u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen opsturen.

U draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goeden.

U bent enkel verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies van de goederen, wanneer dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het controleren van de aard, eigenschappen en werking van de goederen niet noodzakelijke behandeling door u.

6. Ontbreken van beschikbaarheid van bestelde goederen of dienstverlening

Mocht STARK Power GmbH na het ingaan van de bestelling vaststellen dat de bestelde goederen of dienstverlening niet meer bij STARK Power GmbH beschikbaar zijn, dan kan STARK Power GmbH in kwaliteit en prijs gelijkwaardige goederen of dienstverlening naar de klant sturen resp. aanbieden resp. verschaffen. In dit geval is de klant niet verplicht deze aan te nemen en hij hoeft de kosten voor het terugsturen niet te dragen.

7. Prijs, betalingsvoorwaarden

7.1 De prijsopgaven zijn eindprijzen en omvatten de geldende BTW.

7.2 Op de rekening worden naast de netto prijs voor de goederen de prijzen voor aanvullende prestaties gespecificeerd: Verpakking, verzending, 24-uur service enz., alsook de op het betreffende tijdstip van de facturatie geldende BTW (bij particulaire klanten).

7.3 STARK Power GmbH behoudt zich ter afdekking van het kredietrisico in afzonderlijke gevallen het recht voor om bepaalde typen betalingen uit te sluiten en gevraagde leveringen enkel tegen vooruitbetaling, onder rembours of tegen directe betaling bij levering uit te voeren.

7.4 Alleen voor ondernemers: Voor de toepassing van de kredietbeoordeling zal het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss, de in hun databank voor u opgeslagen adres- en kredietwaardigheidsgegevens ter beschikking stellen, inclusief die welke op basis van mathematisch- statistisch procedures werden bepaald, in zoverre we onze gerechtigde interesse geloofwaardig hebben overlegd. Verwijzing naar artikel 6 AVG. Voor de beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verhogen of gebruiken we waarschijnlijkheidswaarden, waarvoor in de berekening onder andere adresgegevens worden ingevoerd.

8. Eigendomsvoorbehoud

STARK Power GmbH behoudt titel op het eigendom van alle goederen die door haar bij een klant werden geleverd, tot de uiteindelijke en volledige betaling van de geleverde goederen. Voor zover STARK Power GmbH in het kader van de garantie goederen ruilt, wordt reeds nu overeengekomen dat het eigendom van de om te ruilen goederen wederzijds naar het tijdstip van de klant naar STARK Power GmbH resp. omgekeerd overgaat, wanneer enerzijds STARK Power GmbH de goederen van de klant teruggestuurd heeft gekregen resp. de klant de ruilzending van STARK Power GmbH ontvangt.

9. Garantie

9.1 STARK Power GmbH garandeert dat de producten van de risico-overdracht vrij van gebreken en tekortkomingen in de titel volgens § 434, 435 van het BGB (BWB) zijn.

9.2 Mochten de goederen duidelijke materiaal- of productiefouten vertonen, waartoe ook transportschade behoort, wordt de klant gevraagd om dergelijke fouten het liefst per omgaand aan STARK Power GmBH te reclameren. Het niet doorgeven van deze klacht heeft echter geen consequenties voor uw wettelijke claims. Verder gelden de wettelijke voorschriften volgens §§ 434 ff., 475 Sectie 1 van het BGB (BWB).

9.3 De duur van de garantie bedraagt twee jaar. Deze begint met de toegang tot de goederen bij de klant.

9.4 In het geval van tekortkomingen kan de klant volgens § 439 van het BGB (BWB) naar keuze het opheffen van de tekortkoming of de levering van een item zonder tekortkoming verlangen. STARK Power GmbH kan in het kader van § 439 de door de koper gekozen type daaropvolgende prestaties weigeren, wanneer dit alleen mogelijk is met kosten die niet in verhouding staan. Wanneer het in het kader van een reparatie ook bij een tweede poging niet mogelijk is de tekortkoming op te heffen, dan heeft de klant in het kader van § 439 van het BWB het recht de levering van een item zonder tekortkomingen te verlangen of de koopprijs te verlagen of uit het contract terug te treden. Verder geldt § 437 van het BGB (BWB).

9.5 Met betrekking tot eventuele claims tot schadevergoeding wegens tekortkomingen van de items gelden de wettelijke voorschriften.

9.6 Voorwaarde voor de garantieclaims is dat de tekortkoming niet door ondeskundig gebruik of overbelasting is ontstaan. Wanneer een tekortkoming pas na 6 maanden na de overdracht blijkt, dan moet de klant bewijs leveren dat het item bij de risico-overdracht inadequaat was. Anders mag STARK Power GmbH het bewijs leveren dat het item bij de overdracht geen materiële tekortkomingen vertoonde.

10. Aansprakelijkheid

10.1 STARK Power GmbH, de bedrijfsleiding en haar medewerkers zijn in gevallen van positieve schending van een verplichting, vertraging, onmogelijkheid, ongeoorloofde hantering alsook door een andere juridische grondslag (met uitzondering van schendingen voorafgaand aan het contract) bij opzet en grove nalatigheid aansprakelijk. In alle gevallen dat door eigen schuld schade aan het leven, de gezondheid of het lichaam is ontstaan, in het geval van schending van belangrijke verplichtingen (hoofdverplichtingen) volgens het contract of bij kwaadwillend omruilen alsook in het geval een vordering tot schadevergoeding volgens § 437 nummer 2 van het BGB (BWB) is STARK Power GmbH in het kader van de wet aansprakelijk. Echter bij een schending van hoofdverplichtingen is de aansprakelijkheid voor de medewerkers van STARK Power GmbH beperkt tot de gebruikelijke voorspelbare schade. Het begrip hoofdverplichting wordt ofwel gebruikt voor de definitie van een concreet beschreven schending van plichten die het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt, of abstract uitgelegd als plicht waarvan het vervullen de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en waarbij de klant regelmatig mag vertrouwen dat hij in acht genomen wordt. Bij vertraging heeft de zakelijke klant als alternatief voor schadevergoeding het recht van het contract af te zien.

10.2 In het geval van verlies van gegevens is STARK Power GmbH alleen aansprakelijk wanneer de klant de gegevensbestanden regelmatig ten minste een keer per dag aantoonbaar veilig heeft gesteld. De aansprakelijkheid voor verlies van gegevens is beperkt tot de herstelkosten bij de aanwezigheid van een reservekopie, behalve als het verlies van gegevens door STARK Power GmbH opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Verder is met uitzondering van het geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijkheid uitgesloten.

10.3 De omvang van een aansprakelijkheid van STARK Power GmbH volgens de productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.

10.4 De bovenstaande regelingen (8 en 9) geven de volledige aansprakelijkheidsomvang van STARK Power GmbH, haar bedrijfsleiding en haar medewerkers weer.

11. Keuze van het recht

11.1 Op de rechtsverhoudingen tussen STARK Power GmbH en klanten alsook de betreffende bedrijfsvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing. De toepassing van het UN-akkoord over contracten betreffende internationaal goederenverkeer van 11.4.1988 is uitgesloten.

11.2 De bepalingen onder nummer 10.1 laten dwingende regelingen van het recht van de staat waarin de klant gewoonlijk verblijft, onaangetast, wanneer en in zoverre de klant een koopcontract heeft afgesloten dat niet aan de beroepsmatige of commerciële werkzaamheden van de klant kan worden toegeschreven (verbruikerscontract) en wanneer de klant de voor het afsluiten van het koopcontract vereiste rechtshandelingen in zijn staat waar hij gewoonlijk verblijft, heeft uitgevoerd.

12. Diversen

12.1 Recht van de klant op verrekening of retentie bestaat niet, tenzij het verzoek van beide kanten komt of wettelijk juridisch werd bepaald.

12.2 Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of deels niet rechtsgeldig zijn of hun rechtsgeldigheid later verliezen, dan mag hierdoor de geldigheid van het contract verder niet beïnvloed worden.

12.3 Exclusief rechtsgebied is Freigericht of een ander wettelijk rechtsgebied naar keuze van STARK Power GmbH, wanneer de klant een handelaar in de zin van het handelswetboek of een publiekrechtelijke onderneming is.

13. Privacyverklaring (zie bijlage)

14. Slotbepalingen

14.1 Aanwijzing voor verwijdering van batterijenin (Voor Duitse klaaanten)
STARK Power GmbH is aangesloten bij het gemeenschappelijke retoursysteem GRS, Duitsland.

In samenhang met de verkoop van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten, is STARK Power GmbH verplicht u op het volgende te wijzen:

U bent als eindgebruiker verplicht tot de retournering van gebruikte batterijen. U kunt batterijen na gebruik aan de verkoper of in de daarvoor ingerichte retourplaatsen (bijv. in gemeentelijke verzamelplaatsen (GRS) of in de handel) gratis teruggeven. U kunt de batterijen ook per post naar de verkopen terugsturen.

De op de batterijen afgebeelde symbolen hebben de volgende betekenis:

Het symbool van de doorgekruiste afvalton betekent dat de batterij niet bij het huishoudafval gedaan mag worden.

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 gewichtsprocent lood
Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik.
 Terug 

tpl_footer.php